Urbana at felisa by modesto de castro english. Urbana at Felisa 2022-11-01

Urbana at felisa by modesto de castro english Rating: 5,1/10 1437 reviews

"Urbana at Felisa" is a short story written in English by Filipino author Modesto de Castro. The story is set in a small town in the Philippines, where the protagonist, Felisa, lives with her husband, Urbana.

The story begins with Felisa reflecting on her life and the changes she has seen in her town over the years. She recalls the time when she was young and the town was a bustling hub of activity, with people coming and going and the streets full of life. However, as she has grown older, she has noticed that the town has become quiet and desolate, with many of the young people leaving to seek their fortunes elsewhere.

Despite this, Felisa remains devoted to her husband and their life together. She is content to live a simple, peaceful life in their small home, tending to their garden and cooking for her husband. However, as the story progresses, it becomes clear that Felisa is not as content as she initially seems.

As Felisa's husband grows older and begins to suffer from health problems, she becomes increasingly concerned for his well-being and begins to resent the fact that he is no longer able to provide for her as he once did. She starts to feel trapped and resentful, longing for a life of freedom and independence.

Ultimately, Felisa is forced to confront her feelings and decide whether she is willing to sacrifice her own happiness for the sake of her husband's. The story ends with Felisa making a difficult choice and finding a newfound sense of peace and contentment in her life.

"Urbana at Felisa" is a poignant and thought-provoking tale that explores the complexities of marriage and the sacrifices that one must make in order to find happiness. Through the character of Felisa, the story delves into the challenges and rewards of commitment and the importance of making difficult choices in life.

"Urbana at Felisa" by Modesto de Castro is a beautifully written poem that captures the essence of the city and its people. The poem is written in English, which allows readers from all over the world to appreciate its beauty and meaning.

The poem begins with a description of the city itself, with its "gleaming spires" and "towers tall." The city is a place of beauty and prosperity, with "a thousand lights" illuminating the night sky. However, despite its grandeur and wealth, the city is not immune to the struggles and hardships of everyday life.

The poem goes on to describe the people of the city, who are "a throng of human faces" with "eyes that meet and pass." These people are diverse and varied, each with their own stories and struggles. They are the lifeblood of the city, and it is their struggles and triumphs that give the city its character and vitality.

Despite the challenges they face, the people of the city are resilient and strong. They persevere through adversity and continue to make their way in the world, with "feet that press on, and hearts that beat high."

As the poem concludes, the speaker reflects on the city and its people, noting that "Urbana at Felisa" is a place where "hope and fear, joy and sorrow" coexist. It is a place where people come together to create something beautiful and enduring, despite the challenges they face.

Overall, "Urbana at Felisa" is a poignant and moving poem that captures the essence of the city and its people. It is a tribute to the resilience and strength of the human spirit, and a celebration of the beauty and diversity of the city.

Urbana at Felisa on JSTOR

urbana at felisa by modesto de castro english

Caya may nagmamahal sa puri, na mahigit pa sa buhay, na sumasagasa sa lalong daquilang pan~ganib, lumululong sa camatayan, houag lamang mauala ang puri na iniin~gatan. Caiin~gatan mo, Feliza si Honesto, na maquipaglarô sa malulupit na bata, sapagca,i, di man pagaauay ang caniyang matubo, ay pan~ganib na mahaua sa canilang casamaan. Ang man~ga cahatolang ucol sa paglagay sa estado, ay sa susunod na sulat aquing ilalagay. URBANA: Basahin mo ang sulat nang isa cong caibigan na casama nito. .

Next

Modesto de Castro

urbana at felisa by modesto de castro english

Salamat Feliza, at ang man~ga sulat ni Honesto na ipinaquita mo sa aquin, ay malilinis, at alinsunod sa reglas nang arte. Huag ituturo nang daliri ang quinacausap; at cun sacali,t, matandá, guinoóó mahal, ay houag iparis sa iba, at uicaing casintandá mo ó casing taas mo. Caya dapat ipagtanong ang caugalian nang bayan at sa lahat nang caquilala at nang houag madalao sa panahong di ucol. Cun ang calinisan ay hinihin~gi, sa tauo sa sariling catauan at sa pamamahay ay hinihin~gi rin naman sa pagharap sa tauo. Alalahanin mo, Amadeo, na iniuan mo ang ama mo,t, ina, at sumama ca cay Feliza, at cayo,i, nagca isang catauan, Páhiná 130 Malasin mo, Feliza, ang caugalian ni Amadeo, at sundin ang caniyang calooban, houag lamang sa di catouiran.

Next

URBANA AT childhealthpolicy.vumc.org

urbana at felisa by modesto de castro english

Cun nagpapacial ay houag tutulinan ang lacad, lalo,t, cun may ibang casama. It was published in the Philippines during the Spanish colonization in 1864. Pagcapanhic nang hagdanan, ay houag caracaraca,i, tutuloy, magpasabi sa alila cun mayroon, at cun uala ay tumugtóg nang marahan sa pinto at nang mamalayang may táuo. Cun matutong cumilala, sumambá,t, mamintuho sa Dios, ay di lalaquing bulàg ang isip, Páhiná 78matututong umilag sa casalanan mamimihasang gumaua nang cabanalan, matiticman ang cáguinhauahan at magandang capalarang quinacamtan dito sa ibabao nang lupa nang isang catoto nang Dios, na sampong sa hirap at casaquitan ay nacaquiquita nang toua,t, caligayagahán; inaaring cruz na magaang pásanin, minamatamis sa loob, tinatangap nang boong pagibig, at palibhasa,i, natatanto na di macasusunod cay Jesucristo, di magcacamit nang lan~git, cun di magpasán nang cruz. N~gayo,i, naqui-quita cong bucás ang dibdib mo, at natatanao co ang malinis mong puso, na naquiquibagay sa sacerdote na inihahain mo nang boong pagibig, ang Dios nang pagibig na hauac sa camay, at iniaalay sa di matingcalang Ama, alaala,t, galang sa mataas niyang capangyarihan, na ipinag-hahari sa sangdaigdigan. Ang malabis na pagaaral, ang magisip na palagui, ang magpuyat sa pananalan~gin, na bahagya na macapagpahin~ga ang catauan, sa oras na quinacailan~gan, at ano mang gauin nang tauo pag di natunton sa guhit, ay nacapagcaca-saquit, caya itinutulot ang pagaalio, nang may pagcaguinhauahan ang tauo, may pagcaliban~gan at nang houag maginit ang ulo.

Next

Urbana at Felisa, Literary Map

urbana at felisa by modesto de castro english

Tuman~gis at lumuluhang lumapit naman itong macasalanang tauo, hinagcang pinag isa-isa ang man~ga sugat nang Niño, at hangang hinahagcan, ay gumagaling na lahat. The Catholic Church in the Philippines was quite consistent in its opposition to the use of the Spanish language by the common people while the government policy maintained the opposite. URBANA AT FELISA The father of Tagalog classic prose, Modesto de Castro authored this book. Tingnan dito sa dalauang uica: Hába, Habá. Cung aco,i, mangaling sa escuela, macapag pahin~gá nang munti, mupó sa habiha,t, pagaralan cong habihin ang damit na isusuot ni ama ó ni ina, ay naaalaala co yaong matouid mong aral na capurihán nang isang anac na babaye, ang maca pagalay sa magulang nang damit na caniyang pinagpagurang hinabi. Ang galang na ito,i, houag icahihiyang gauin, sapagca,t, ang cagalan~gan ay capurihán nang gumagalang, at di sa iguinagalang. Sa catagang uica,i, ang tunay na camahalan, ay na sa pagmamahal sa asal, at paggaua nang magaling.

Next

Urbana at Felisa

urbana at felisa by modesto de castro english

Si Salomón ay hari na ma Páhiná 116yaman at marunong, minamahal nang bayan nang siya,i, bagong maghari. N~guni ang hin~gi co ina,t, pamanhic sa iyo,i, aco ay bigyan nang caonting panahon naipagisip. Masunurin sa ating magulang, mapagtiis sa capoua bata, hindi mabuyó sa paquiquipagauay, at manga pan~gungusap na di catouiran. Summary of urbana at URBANA AT FELIZASi Feliza kay Urbana - Paumbong, Mayo 10, 185. Ilagan nang bata ang pagcamot camot, at iba pang gauang cahan~galan sa pagcain. Cun ang man~ga bagay na ito,i, aquing pagdili dilihin, ay nagaalan~gan aco, natatacot tumangap nang isang mabigat na pasán, na hindi co masabi na macacayanang dalhín.

Next

The Project Gutenberg eBook of PAG SUSULATAN NANG DALAUANG BINIBINI NA SI URBANA AT NI FELIZA, by MODESTO DE CASTRO.

urbana at felisa by modesto de castro english

Cung siya,i, magsasalitá,t, ayao paniualaan nang casalitáan, ay houag patotohanan nang sumpà, sapagca,t, ang manumpâ sa ualang cabuluhan ay tandâ nang cabulaánan. Máy bucod namang brindis ó tagayan na isang tatlo apat lamang sa mesa ang nagtatan~goan nang ulo, na ang cahulugán, ay pa papáhayag nang cani canilang pagiibigan at pagmamahalan. Cun ang sinusulatan ay caibigan at capahayagan nang loob ay pahintulot ang humaba ang sulat, at palibhasa,i, marami ang masasaysay. Páhiná 52 Casunod nang calinisan sa pananamit ang calinisan at cahusayan sa pamamahay; sapagca,t, ang carumihan at caguluhán ay nagbabantóg sa nananhic na ang namamahay ay culang sa bait, anyaya at magasó. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www. N~gayong masunód co na ang cahingian mong sumulat aco sa iyo, ay nauucol namang gantihin mo itong aquing sulat, at isaysay mo naman sa aquin ang magandang aral na tinangáp mo sa marunong na Maestra, diyan sa Maynila, sa loob nang apat na taong icao,i, tinuturuan. Sinamsam ang man~ga obejas, baca at asnos nang siquimitas, at dinalang bihag ang man~ga babaye sampo nang man~ga bata.


Next

What Urbana and Felisa all about?

urbana at felisa by modesto de castro english

Modesto de Castro Full text Ibong Adarna Background info Philippine Literature in English Jul 08, 2011 Summary Of URBANA at FELISA by: Urbana at Felisa Urbana at Feliza - BUCAL AB English II A - Duration: 24:52. Cun nanglalansan~gan ang isang babaye, at napamumutihan nang mariquit na damit at mahahalagang palahiyasan, at parang naguaualang bahala, sapagca,t, masamang tingnan ang palaguin nagaayos sa daan, hindi matuloy ang lacad, at toui na,i, pinagmamasdan ang boong catauan. Dito na minulan ang pag babagong loob nitong naglilo sa asaua, at hangang sa matapos ang caniyang buhay, naninta,t, naglingcod cay Guinoong Santa María, na caniyang pinag cautan~gan nang gayong daquilang aua. Ang bigcás nang sabi, ay houag tataasan, at nang di mauica na tayo,i, nagpapalalo: ilagay sa catatagán at nang di icapintas sa atin. Camacho, Jerome Espinosa Baladad and PG Distributed Proofreaders from page scans provided by University of Michigan. Sa sagót cong ito,i, nan~giti si ina, at aco,i, niyacap na pinacahigpit, at ang ipinacli: sa ilan nang arao na ninanasa cong magpahayag sa iyo, ay nahuhulaan co na ang isasagót mo. Minsa,i, naisipan ni Dina, na manaog, at ang nasa,i, manood nang babayeng tubo sa lupa ni Canaan na caniyang tinatahanan.

Next

Urbana at Feliza

urbana at felisa by modesto de castro english

Ang caniyang vicio ay sugal, sugal ang ipinagcasaquit, sugal ang iquinamatay. Sa paggamit nang casangcapan nang may bahay ay di ucol ang ualang uastó, ualang cahusayan at calinisan, sapagca,t, nacamumuhi. Who are the voices allowed to speak at Felisa? Sa salitang ito, Feliza, han~goin mo ang cahatolang ucol sa iyo,t, cay Amadeo. Ang icalabing dalaua,i, ang casipagan. Ang uminom nang alac, ay masamang tingnan sa bata, at lalong masama ang mahalatang maibiguin sa alac.

Next

Urbana at felisa english version summary · PDF fileconduct that emerged in Europe during the 10/10/2017€· halimbawa ng mga nobela: Ama (Nobela) Ang Huling Timawa Ang Magpapawid

urbana at felisa by modesto de castro english

FELIZA: Ang marunong maquipagcapua tauo, saan saan ma,i, pinacamamahal, at isang tandang pinagcacaquilanlan, na may pinagaralang bait. Tinalakay madalas ni Urbana ang mga kagandahang asal at ang tamang gawain sa isang pangyayari o sa isang lugar. Paca iin~gatan nang isang dalaga, sapagca,t, sa minsang manacao nang tacsil na loob, ay ua Páhiná 63lang magagaua, cun di ang tuman~gis, n~guni, tan~gisan ma,i, di na macucuha ang ipinanacao na hiyas. ¡Magandang caasalan na sucat pagcunang halimbaua nating man~ga babaye! Cun may pumupuri sa iyo, ay di dinadaan sa tuyà, ay isaloob mo yao,i, nagmulá sa caniyang magandang loob, at di sa inin~gat mong cabutihan, at gantihin mo nang maraming salamat. Páhiná 25 Matanda at bata, ay may pinagcacaratihang casalaolaan, na carima-rimarin.


Next

Urbana

urbana at felisa by modesto de castro english

MARTINEZ Establecida el año 1902. Ang sumulat nang lihis sa regla, ay capintasán sa isang dalaga, at lalong pansin sa man~ga lalaqui. Ano pa nga,t, cun icao. . Ang paninin~gil nang pautang sa oras nang paglalarô, ay houag gagahasaan. Cun ang isa,i, naquiquitaan nang casiraan, ay dapat sabihin nang isa, nang banayad at mahusay na sabi, nang houag mapulaan ang caibigan; dapat naman tangapin nang pinagsasabihan ang magandang hatol nang nagtatapat loob sa caniya. Ito at ang aco,i, papaquinaban~gin sa iyong magagandang gauá, at ang aquing pamanhic sa inyo, at siya rin naman ang sa aquin ay inyong aasahan hangang nabubuhay sa mundó, at gayon din cun marapat macapanood sa Dios, cun matapos itong maralitang buhay.

Next